Vana-Nõo Volmerid

Ühe minu kaheksast vanavanavanaemast kandis nime Ann Volmer. Tegemist oli minu isapoolse vanaisa emapoolse vanaemaga – kui nüüd keegi sellest jadast ikka aru sai… Naisliinid kipuvad sugupuu-uuringutes ikka kuidagi tahaplaanile jääma – ehk on see veel üks meestekeskse maailma üks väike ilming? Naised said/saavad abielludes mehe perekonnanime ja tema enda päritolu ja nimi hääbub põlvkondade mälust hoopis rutem kui meeste oma.

Igatahes ei mäleta ma end kuulnud olevat midagi Volmeri-nimelistest eellastest, alles kirikuraamatutes tuhnides jõudsin selle suguvõsani. Talupoegadele perekonnanimede andmise aegu pandi Onomastika NET andmetel neljateistkümnes erinevas mõisapiirkonnas perekonnanimi VOLMER /WOLMER/. Mul endalgi emapoolses suguvõsas kokkupuude Rapla kihelkonnast pärit Volmeritega, kellest võib-olla edaspidi natuke kirjutan ka.

Mainitud Ann Volmer põlvneb Nõo kihelkonna Vana-Nõo kroonumõisale kuulunud Tamsa küla Volmeritest. Nõo kihelkonna rahva põlvnemise uurimisega on lood sedamoodi, et kuna Nõo koguduse kirikuraamatud põlesid 20. juunil 1804. a. ära ning varaseim säilinud revisjon on aastast 1811, siis jookseb sugupuudpidi ajas tagasi minnes ummikusse kuskil 18. saj. teises pooles – edasi andmeid lihtsalt pole. Põlengust säilis siiski ka 1802. a. alustatud personaalraamat, millest on suur abi isikute ja perede koosseisu kindlakstegemisel. Mis parata – sellega tuleb leppida.

Kaugeim esivanem – tõsi küll, allikate nappuse tõttu mõnevõrra hüpoteetiline – kelle nime on võimalik kindlaks teha, on Matu Volmer /Matto Wolmer, Matto Wallmar/. 18. saj. adramaarevisjonides on hilisema Vana-Nõo mõisa talud kirjas Unipiha mõisa all. Unipiha mõisa omandisuhetest on mõnevõrra keeruline sotti saada – 1721. a. adramaarevisjonis on kirjas, et tegemist on kroonumõisaga /das publique Guth Unnipicht/, kuid seejärel võib lugeda, et mõisa Possessor ehk omanik on Herr Cammerier Nicolaus Löwe, kes rajas Unipiha mõisa maadele Nõo karjamõisa. Arvatavasti on Possessor siiski antud juhul rentniku või mõisapidaja tähenduses. 1726. aastal anti mõis köögimeister /Küchenmeister/ Johann von Veltenile tasuta kasutamiseks, mõisapidajaks jäi esialgu rendilepingu alusel edasi Nicolaus Löwe. Pärast köögimeistri surma oli mõis mõnda aega tema lese valduses. Sel perioodil on Unipiha kirjas kui eramõis /das private Guth Unnipicht/. 1758. a. on see taas ümber tituleeritud riigimõisaks, mõisapidajaks ja rentnikuks on valitsuse nõunik ja rüütel Otto Hermann von Vietinghoff.

1721. a. elas selles mõisas Matu Volmeri nimeline mees, kelle ametiks oli Rechtsfinder – ehk vist hirsnik oleks eestikeelne vaste. Sama Rechtsfinder on kirjas ka 1731. a. revisjonis – oletan, et tegemist on sama mehega, kes on ka üles tähendatud Tammistu /Tammisto – kas Tamsa küla varasem kirjaviis?/ külas taluperemehena – Matu Pärdi Volmer /Matto Perti Wolmar/. See Volmer on nähtavasti alles hiljuti peremeheks pandud Pärdi Märdi maadele /auf Perti Mert Länder/, sest talle on lubatud kolm kohustustevaba aastat 1/16 adramaa eest. Talu suuruseks on märgitud ¼ adramaad ja majandas ta seda kahasse Röhneme Jaan-iga. Tundub, et 1758. aastaks on toimunud mingilaadne maade ümberjagamine või peremeeste ümbertõstmine, sest Matu Volmer on nüüd pandud Ivaski Siimoni maadele toimetama /auf Iwaske Simons Land/. Talu suuruseks on märgitud 1/8 adramaad. 1759. a. jagati Unipiha mõisa maad pooleks – 9 1/8 adramaad anti kirjade järgi riiginõunik Schuhmacherile pärusomandusse, teine osa, sh. ka Tammistu küla talud, jäi Nõo riigimõisa valdusse. Nähtavasti loobus von Vietinghoff äranuditud mõisa rentnikuks olemisest, 1760. a. otsustati järelejäänud 9 1/8 adramaasuurune kroonumõis anda 12 aastaks rendile kantseleinõunik Johan Taubertile.

Ma ei oska öelda, kas hilisem Volmeri (Volmri, Volmre) talu oli see Ivaski Siimoni maadel asuv talu või mõni muu talu või toimus hiljem veel mingeid ümbertõstmisi, sest pärast 1758. a. adramaarevisjonile järgneb nüüd 50-aastane vahemik, millest pole mingit informatsiooni võtta. Ainult seda veel, et 1773. a. eraldati Nõo mõisast omakorda tükk, mille tulemusena tekkisid Vana-Nõo riigimõis /Alt-Nüggen/ ja Vastse-Nõo eramõis /Neu-Nüggen/. Viimane anti kapten Berend Otto von Rehbinderile. Volmeri (Volmri, Volmre) talu asus – ja asub praegugi – Tamsa küla südamest idakirde suunas Tamsa-Luke teest paremal. Praegusaegse haldusjaotuse järgi on tegemist Enno külaga.

Nõo kihelkond C. G. Rückeri 1839. a. Liivimaa spetsiaalkaardil

Volmri talu tänapäeval Maa-ameti kaardil

Volmri talu vaadatuna Nõo-Tamsa tee poolt

1811. a. revisjonis avaneb järgmine pilt – talus nr. 13 oli peremeheks olnud Volmeri Juhan /Wolmerie Johann/, kes oli 1800. a. surnud ning asemele oli peremeheks tulnud talust nr. 17 Märt /Marth/. Talus nr. 17 oli peremeheks olnud Matu Volmeri Jaan /Matto Wolmerie Jaan/, kes oli 1807. a. surnud, peremeheks oli saanud tema teine poeg Jaagup /Jakob/, samuti saab teada seda, et tallu nr. 13 läinud Märt oli surnud peremees Jaani vend.

Hingerevisjonis kirjas olevate isikute ja perekondade koosseisude järgi on võimalik samad isikud tuvastada ka 1802. a. alustatud Nõo koguduse personaalraamatust. Nimelt selgub, et Matu Volmeri ja ülalnimetatud Juhani, Jaani ja Märdi vahel oli veel üks lüli – Matu Volmeri Margus, kes ilmselt on Volmeri poeg (või ehk hoopis väimees?) ning nende kolme peremehe isa. Volmeri Margus suri nähtavasti enne 1795. aasta revisjoni – teda ei ole kirjas 1811. aasta revisjonis, mis kajastab ka eelmise revisjoni andmeid, ning 1802. a. alustatud personaalraamatus on vaid olemas Volmeri Marguse lesk Eeva.

Kas Eeva on kõigi poegade ema, seda pole võimalik kindlaks teha. Personaalraamatus on selgelt tema lastena üles loetletud vaid poeg Märt ja tütar Ann. Rangelt võttes ei saa ma ka täie kindlusega väita, et Juhan oli Marguse poeg – ta on kirikuraamatus kirjas kui Volmeri Marguse Juhan (õigemini on seal kirjas tema lesk Tiiu /Wolmeri Markusse Joh. Lk. Tijo/) ja sellise nimega võidi kutsuda ka näiteks väimeest või mõnd muud seotud isikut. Et Jaan ja Märt vennad olid, seda võib must-valgel revisjonist lugeda. Juhani järglased said perekonnanimede paneku aegu nimeks TÕNNOV /TÖNNOW/, Märdi ja Jaani järglased Volmer. Laste loetelus + märk tähistab seda, et lapsel oli omakorda järglasi.

I põlvkond

1. Volmer /Matu Pärdi Volmer, Matu Volmer, Matto Perti Wolmar, Matto Wolmer, Matto Wallmar/, mainitud Unipiha mõisa adramaarevisjonides aastatel 1721, 1731, 1744, 1750, 1758

Teadaolev tõenäoline poeg:
1) Margus – vt. nr. 2 +

II põlvkond

2. Margus (Volmer1), /Volmeri Margus, Wolmeri Markus/, isa Volmer – vt. nr. 1, surnud arvatavasti enne 1795. a.

Teadaolev tõenäoline poeg, ema teadmata:
1) Juhan – vt. nr. 3 +

Teadaolev poeg, ema teadmata:
2) Jaan – vt. nr. 4 +

Margus oli abielus Eeva-ga /Volmeri Marguse lesk Eeva, Wolmeri Markusse Lk. Ewa/, sündinud umbes 1737, surnud 14.03.1807 Tamsa külas Vana-Nõo mõisapiirkonnas Nõo kihelkonnas.

Teadaolevad lapsed:
3) poeg Märt Volmer – vt. nr. 5 +
4) tütar Ann – vt. nr. 6 +

III põlvkond

3. Juhan (Margus2, Volmer1), /Volmeri Marguse Juhan, Volmeri Juhan, Wolmeri Markusse Johann, Wolmerie Johann/, isa Margus – vt. nr. 2, sündinud umbes 1747, surnud umbes 1800. Oli nähtavasti Tamsa külas Volmeri talu peremees.

Oli vähemalt üks kord abielus, naine Tiiu /Tijo/, sündinud umbes 1746, surnud 17.01.1816 Tamsa külas, maetud 20.01.1816.

Teadaolevad lapsed:
1) tütar Mari – vt. nr. 7
2) poeg Andres – vt. nr. 8
3) poeg Hans Tõnnov – vt. nr. 9 +
4) poeg Peeter – vt. nr. 10 +

4. Jaan (Margus2, Volmer1), /Volmeri Marguse Jaan, Matu Volmeri Jaan, Olli Jaan, Wolmeri Markusse Jan, Matto Wolmerie Jaan, Olli Jan/, isa Margus – vt. nr. 2, sündinud umbes 1751. 1811. a. revisjoni järgi oli peremees talus nr. 17 ja nimetati Matu Volmeri Jaaniks, Nõo koguduse personaalraamatu järgi nimetati Olli Jaaniks ja oli Olli talu peremees. Olli talu täpne asukoht ei ole mulle teada. Praeguse haldusjaotuse järgi asub Olli-nimeline koht Oomiste küla piires. Oomiste küla kuulus aga sel ajal Unipiha mõisale. Huvitaval kombel on aga Vene 1945-1952 aastate kaardil kirjas Olli koht, mis asus praeguse Volmri kinnistu läänepoolses nurgas Tamsa-Luke tee ja Tiirike veskile viiva tee kokkusaamiskohas. Kultuurimälestiste registri andmetel asub sellel kohal 1. sajandist pärit kalmistu. Ehk aeg annab arutust… Jaan suri 21.01.1809 Tamsa külas, maeti 24.01.1809.

Oli vähemalt üks kord abielus – naine Ann, sündinud umbes 1753, surnud 60-aastaselt 11.01.1813 Vana-Nõo mõisapiirkonnas, maetud 13.01.1813.

Teadaolevad lapsed:
1) poeg Juhan Volmer – vt. nr. 11 +
2) poeg Jaagup Volmer – vt. nr. 12 +
3) tütar Liisu – vt. nr. 13 +
4) poeg Jaan Volmer – vt. nr. 14 +

5. Märt VOLMER (Margus2, Volmer1), /Volmeri Marguse Märt, Mert Wolmer, Wolmeri Markusse Mert/, isa Margus, ema Eeva – vt. nr. 2, sündinud 18.01.1765. Sai pärast Volmeri Juhani surma Volmeri talu peremeheks. 1811. a. revisjoni järgi oli enne Volmeri tallu üleminekut oma venna Matu Volmeri (Olli) Jaani juures. 1826. a. revisjoni ajal sai perekonnanimeks VOLMER /WOLMER/. Suri 16.02.1831 Tamsa külas, maetud 20.2.1831.

Oli vähemalt kaks korda abielus. Esimene naine Liis /Lies, Liso/, sündinud umbes 1764, surnud 08.06.1821 Tamsa külas, maetud 12.06.1821.

Abiellus teist korda detsembris 1821 Semeni Marguse tütre Anu-ga /Semmeni Markusse t. Anno/ Tõõraste külast Vana-Kuuste mõisapiirkonnast /Alt-Kusthof/ Kambja kihelkonnast. Laulatati Kambjas kolmandal advendil. Anu sündis 07.04.1801 Vana-Kuuste mõisapiirkonnas, isa Semeni Margus /Semmeni Markus/, ema Mai. Ristiti 09.04.1801, vaderid: Peebu Jaani tütar Anu, Koordi Jaagu naine Ellu ja Uti Jaagu poeg Jaak. Perekonnanimede paneku ajaks oli Anu juba abielus ning isa Margus surnud, kuid ema Mai sai perekonnanimeks SEMMEL /ka kujul SEMMEN/. Pärast abikaasa Märdi surma abiellus Anu 11.04.1832 Nõos Jaan Soonberg-iga Vana-Nõo mõisapiirkonnast. Anu suri 01.10.1865.

Märdi lapsed esimesest abielust:
1) tütar Mari – vt. nr. 15 +
2) tütar Liis – vt. nr. 16 +
3) tütar Els – vt. nr. 17
4) poeg Juhan Volmer – vt. nr. 18 +
5) poeg Margus Volmer – vt. nr. 19 +
6) tütar Sohvi – vt. nr. 20 +
7) poeg Mikk – vt. nr. 21
8  ) poeg Samul – vt. nr. 22
9) tütar Ann – vt. nr. 23
10) poeg Jaan – vt. nr. 24
11) tütar Ann – vt. nr. 25
12) tütar Viiu Volmer – vt. nr. 26 +
13) tütar Leena – vt. nr. 27

Märdi lapsed teisest abielust:
14) poeg Jüri Volmer – vt. nr. 28
15) poeg Jaan Volmer – vt. nr. 29
16) tütar Mari Volmer – vt. nr. 30
17) poeg Samul Volmer – vt. nr. 31 +

6. Ann (Margus2, Volmer1), /Volmeri Marguse tütar Ann, Wolmeri Markusse t. Ann/, isa Margus, ema Eeva – vt. nr. 2, sündinud umbes 1773. Surnud 05.12.1827 Tamsa külas, maetud 08.12.1827.

Abiellus 17.10.1809 Nõos Masuri Jaagu poja Jaan-iga /Masuri Jaani, Massori Jago p. Jaan, Massuri Jago Jaan, Massuri Jaan/. Jaan sündis umbes 1764, suri 58-aastaselt 15.03.1821 Tamsa külas Vana-Nõo mõisapiirkonnas ning maeti 17.03.1821.

Ainus laps:
1) Mari – vt. nr. 32

IV põlvkond

7. Mari (Juhan3, Margus2, Volmer1), /Volmeri Juhani tütar Mari/, isa Juhan – vt. nr. 3, sündinud 07.05.1780, abiellunud umbes 1803 – personaalraamatus on abiellumise aasta raskesti väljaloetav. Abielukannet ei ole leidnud, ega ka seda, kellega Mari abiellus ja mis temast edasi sai.

8. Andres (Juhan3, Margus2, Volmer1), /Volmeri Juhani poeg Andres/, isa Juhan – vt. nr. 3, sündinud 02.05.1782. 1806 võeti nekrutiks, andmed edasise elukäigu kohta puuduvad.

9. Hans TÕNNOV (Juhan3, Margus2, Volmer1), /Volmeri Marguse Juhani poeg Hans, Tõnu Hans, Wolmeri Markusse Johanni poeg Hans, Tönno Hans, Wolmerie Hans, Hans Tönnow/, isa Juhan – vt. nr. 3, sündinud umbes 1785. Elas 1795. a. revisjoni ajal Volmeri talus oma isa juures, 1811. a. revisjoni ajal oli Vana-Nõo mõisas tallipoiss. 1816. a. revisjoni ajaks oli läinud tallu nr. 16, mis revisjoni andmetel kandis nime Matu talu. 1826. a. vaherevisjoni ajal oli samas talu peremees ning sai koos perega pereonnanimeks TÕNNOV /TÖNNOW/. Suri 62-aastasena 10.08.1847 keskpäeval Vana-Nõo mõisapiirkonnas, maetud 14.08.1847. Surmapõhjus – tiisikus /Auszehrung/.

Abiellus 28.09.1813 Nõos Krooni Jüri tütre Mari-ga /Kroni Jürri t. Marri/ Tõravere /Terrafer/ külast Meeri mõisapiirkonnast /Meyershof/. Abielukandes on ekslikult peigmehe nimena kirjas Volmeri Juhani poeg Märt /Wolmre Johani p. Mert/, kuid ilmselt on siiski tegemist Hansu abielukandega – ühtegi Volmeri Juhani poeg Märti Vana-Nõo mõisapiirkonnas sel ajal ei elanud. Mari sündis umbes 1789, isa taluperemees Krooni Jüri /Kroni Jürri/, ema Viiu /Wijo/. Perekonnanimede paneku ajaks oli Mari abielus, ent tema isa ja vend said perekonnanimeks KROONI /KRONI/. Mari suri 21.12.1833. Nõo koguduse meetrikad aastatest 1832 ja 1833 puuduvad, mistõttu surmakannet ei ole võimalik leida, kuid arvatavasti suri Mari oma viimase lapse sünnitusel tekkinud komplikatsioonide tõttu.

Lapsed:
1) tütar Ann Tõnnov – vt. nr. 33 +
2) poeg Jaan Tõnnov – vt. nr. 34 +
3) tütar Liisu Tõnnov – vt. nr. 35 +
4) poeg Juhan Tõnnov – vt. nr. 36 +
5) poeg Peeter Tõnnov – vt. nr. 37
6) poeg Mikk Tõnnov – vt. nr. 38
7) poeg Samul Tõnnov – vt. nr. 39
8  ) poeg Mihkel Tõnnov . vt. nr. 40

10. Peeter (Juhan3, Margus2, Volmer1), /Volmri Marguse Juhani Peeter, Wolmre Mark. Joh. Peter/, isa Juhan – vt. nr. 3, sündinud 03.07.1791. 1811. a. revisjoni ajal elas Volmeri talus oma isa juures. Millegipärast pole teda kirjas olnud 1795. a. revisjoni ajal, kuigi Nõo koguduse personaalraamatu järgi on ta sündinud 1791. a. Leeris käis 1810. Suri 29-aastaselt 21.08.1823 Tamsa külas, maeti 24.08.1823. Surmapõhjus oli õnnetusjuhtum – lämbus vahakoorma all /erstickt unter einem Fuder Flachs/.

Abiellus 10. pühapäeval pärast kolmainupüha /X Dom. p. Trin./ 1820 Kambjas Jursa Peetri tütre Mari-ga /Jursa Petre t. Marri/ Kammeri mõisapiirkonnast /Duckershof/ Kambja kihelkonnast. Mari sündis 30.06.1798 Kammeri mõisapiirkonnas, isa Jursa Peeter /Jursa Peter/, ema Ann /An/. Mari ristiti arvatavasti 30.06.1798, vaderid: Kitse Jaani naine Mari, Kangru Jaani tütar Ann ja Otsa Jaak. Leeris käis 1816. Mari oli perekonnanimede paneku ajaks abielus, kuid tema lesest ema ja vend said perekonnanimeks JURS. Pärast abikaasa Peetri surma abiellus 1824 Nõos Samul Ottvald-iga. Mari suri 15.06.1869 ja maeti 20.06.1869. Surmapõhjus – vesitõbi /Wassersucht/.

Lapsed:
1) poeg Markus – vt. nr. 41
2) poeg Mihkel Tõnnov – vt. nr. 42 +

11. Juhan VOLMER (Jaan3, Margus2, Volmer1), /Olli Jaani Juhan, Johann Wolmer, Olli Jani Juhhan/, isa Jaan – vt. nr. 4, sündinud 1779. 1811. a. revisjoni ajal elas Matu talus nr. 17, kus tema noorem vend Jaagup oli saanud isa Jaani asemel peremeheks. Nõo koguduse 1802-1819 a. personaalraamatus on märkusena kirjas, et oli Pauri Jaani kohal peremees /Wth. auf Pauri Jans Stelle/, kuid revisjonides see ei kajastu. 1816. a. revisjoni järgi võiks pidada teda hoopiski sama Matu talu peremeheks. 1826. a. vaherevisjoni ajal sai perekonnanimeks VOLMER /WOLMER/. Oma teise abikaasa surmakandes 1836. a. on Olli Juhan märgitud sulaseks. Juhan suri 65-aastaselt 20.06.1845 hommikul Vana-Nõo mõisapiirkonnas, maeti 24.06.1845. Surmapõhjuseks oli kasvaja /Geschwulst/.

Oli kolm korda abielus. Esimene naine Tiiu /Tijo/, sündinud 29.11.1880, surnud 27-aastaselt 13.03.1808 Tamsa külas, maetud 15.03.1808.

Abiellus teist korda sügisel 1813 Pruuli Märdi tütre Liisu-ga /Pruli Märti t. Liis, Liso Wolmer, Werrewä Märti t. Lis/ Visnapuu külast Unipiha mõisapiirkonnast. Laulatati Kambjas 20. pühapäeval pärast kolmainupüha. Liis sündis 26.02.1782 Visnapuu külas Unipiha mõisapiirkonnas. Isa nimeks oli Liisi sündimise ajal Verevi Märt /Werrewä Märt/, ema Alik. Liis ristiti 27.02.1782, vaderid: Verevi Jaani naine Liis, tüdruk Mari kiriku juurest, Verevi Jaak. Pere kuulus Kambja koguduse liikmeskonda. Perekonnanimede paneku ajaks oli Liis abielus, kuid tema isa ning isa teine naine said perekonnanimeks TUBLI. Liis suri 53-aastaselt 11.02.1836 keskpäeval Vana-Nõo mõisapiirkonnas, maeti 16.2.1836. Surmapõhjuseks oli maohaigus /Magenübel/.

Juhan abiellus kolmandat korda 04.07.1837 Mai Vaarmann-iga /Mai Waarmann/. Laulatati Kambja kirikus pastori poolt. Mai oli Suure-Kambja mõisapiirkonna Pulli küla Vaarnamõisa talu Hindrik Vaarmanni lesk. Nõo koguduse kihlatute, kuulutatute ja abiellunute nimekirjas on Mai kodukohaks ekslikult märgitud Kodijärve mõisapiirkond. Mai jäi leseks 1835. a., Hindrik Vaarmann-iga /Hendrik Waarmann/ abiellus ta 1832. a. Enne seda oli ta abielus Jaak Paales-iga /Jaak Pales/ Urvamäe külast Suure-Kambja mõisapiirkonnast. See oli Mai esimene abielu, mis sõlmiti 1818. a., Mai lesestus 1826. a. Mai sündis 22.11.1796 Suure-Kambja mõisapiirkonnas, isa Laane Kaarel /Lane Kaarli/, ema Mari. Mai ristiti 26.11.1796. vaderid: Vedu Lauri naine Mai, Pulli Jakabi tütar Ann ja pärtli Peetri poeg Jaan. Perekonnanimede paneku ajaks oli Mai abielus, kuid tema ema ja vennad said perekonnanimeks LAANESER /LANESER/. Mai täpne surmaaeg ei ole teada, Nõo koguduse personaalraamatus on vaid märkus, et Mai olevat linnas (s. o. Tartus) surnud ja seal maha maetud. Arvatavasti asub surmakanne Tartu Maarja koguduse meetrikaraamatutes.

Juhani teadaolevad lapsed esimesest abielust:
1) kaksik, poeg, nimi arvatavasti Jaan – vt. nr. 43
2) kaksik, poeg, nimi arvatavasti Andres – vt. nr. 44
3) tütar Ann – vt. nr. 45

Juhani lapsed teisest abielust:
4) poeg Jaan Volmer – vt. nr. 46
5) tütar Truuta – vt. nr. 47

Juhani laps kolmandast abielust:
6) Juhan Volmer – vt. nr. 48 +

12. Jaagup VOLMER (Jaan3, Margus2, Volmer1), /Olli Jaani poeg Jaagup, Olli Jani p. Jakob, Jakob Wolmer, Olli Jacob Wolmer/, isa Jaan – vt. nr. 4, sündinud 1784. 1811. a. revisjoni ajal oli peremeheks Matu talus nr. 17. Jaagup suri 56-aastaselt 18.02.1840 õhtul Vana-Nõo mõisapiirkonnas ja maeti 22.02.1840. Surmapõhjuseks oli tuberkuloos /Schwindsucht/.

Jaagup abiellus 11.10.1808 Nõos Sereski Peetri tütre Liisu-ga /Serreski Petri t. Liso, Liis Wolmer/. Liisu sündis 1786 arvatavasti Aiamaa külas Meeri mõisapiirkonnas Nõo kihelkonnas. Meeri mõisa 1826. a. vaherevisjoni materjalid puuduvad, mistõttu ei ole võimalik teada saada, millise perekonnanime Liisu pere sai. Liisu suri 82-aastaselt 25.03.1868 ja maeti 28.03.1868. Surmapõhjuseks on märgitud nõrkus /Schwäche/.

Jaagupi teadaolevad lapsed:
1) poeg Jaan – vt. nr. 49
2) poeg Hans Volmer – vt. nr. 50 +
3) poeg Mihkel – vt. nr. 51
4) poeg Jaan – vt. nr. 52
5) poeg Jaak Volmer – vt. nr. 53 +
6) poeg Mihkel Volmer – vt. nr. 54 +
7) poeg Juhan – vt. nr. 55
8 ) tütar Ann Volmer – vt. nr. 56
9) tütar Mari Volmer – vt. nr. 57
10) tütar Liisu Volmer – vt. nr. 58 +

13. Liisu (Jaan3, Margus2, Volmer1), /Olli Jaani tütar Liisu, Olli Jani t. Liso/, isa Jaan – vt. nr. 4, sündinud 1789. Suri 57-aastaselt 13.12.1846 öösel Vana-Nõo mõisapiirkonnas ja maeti 18.12.1846. Surmapõhjuseks oli sisemine haigus /innerl. Krkht./.

Abiellus 04.08.1812 Nõos Kriisa Mihkli poja Toots-iga /Krisa Mihkli p. Toots/. Toots sündis 1764. 1811. a. revisjoni ajal oli Sautri talus nr. 24 sulane. 1816. aastaks oli läinud Vana-Nõo mõisa kupjaks. 1826. a. vaherevisjoni ajal sai koos perega perekonnanimeks KRIISA /KRISA/ ja oli kirjas Kille /Külle/ talus nr. 9. 1834. a. revisjoni ajal elas Verevi /Werrewe/ talus nr. 1. Toots suri 70-aastasena 15.10.1834 õhtul Vana-Nõo mõisapiirkonnas ja maeti 19.10.1834. Surmakandes on Tootsi perekonnanimena kirjas Krisow ja ta on märgitud sulaseks. Surmapõhjusena on kirjas paistetus /Geschwollen/.

Lapsed:
1) poeg Juhan Kriisa – vt. nr. 59
2) poeg Jaan Kriisa – vt. nr. 60
3) poeg Simon Kriisa – vt. nr. 61
4) tütar Mari Kriisa – vt. nr. 62
5) tütar Anu Kriisa – vt. nr. 63
6) tütar Tiiu Kriisa – vt. nr. 64 +

14. Jaan VOLMER (Jaan3, Margus2, Volmer1), /Olli Jaan, Jaan Wolmer/, isa Jaan – vt. nr. 4, sündinud 1795. 1811. a. revisjoni ajal elas Matu talus nr. 17, kus peremeheks oli saanud vanem vend Jaagup. 1816. a. revisjoni ajaks oli läinud Vana-Nõo mõisa ja oli seal kirjas kui Olli Jaani poeg Jaan. Perekonnanimede panekul 1826. a. revisjoni ajal sai perekonnanimeks Volmer, revisjonis on kirjas, et 1826. a. läks üle Unipiha mõisa hingekirja. Tegelikult läks Jaan Unipihasse ilmselt juba varem, sest abielukandes 1822. a. on tema elukohaks märgitud Unipiha. Unipihas oli ta kirjas Litsaku Miku Jaagu talus nr. 39, kus peremeheks on nähtavasti naisevend Jaan Kisa. 1834. a. revisjoni ajal oli Jaan Kantsi Jüri Hendriku talus nr. 18 sulane. 1850. a. revisjoni järgi siirdus 1846. a. Tähtvere mõisa /Techelfer/ Nõo kihelkonnas ja oli seal kirjas Kitse talus nr. 40 kui elanik /Einwohner/. 1858. a. revisjoni ajal elas Kannika talus nr. 22. Jaan suri 01.03.1863 keskpäeval 68 aasta vanusena ning maeti 05.03.1863. Surmapõhjus – vanadusnõrkus /Altersschwäche/.

Jaan abiellus Kambjas 1822. a. 12. pühapäeval pärast kolmainupüha Kiisa Juhani tütre Tiiuga /Kisa Juhani t. Tijo/ Unipiha mõisapiirkonnast. Tiiu sündis 22.04.1797 Unipiha mõisapiirkonnas, isa Juhan /Tiiu sünnikandes Kiisa Mihkli väimees Juhan, Kisa Mihkli weim. Johhan/, ema Mai, ning ristiti 23.04.1797, vaderid: Raudsepa Märdi tütar Tiiu, Rõika Jaani naine Mai, Kissu Andri väimees Hans. Tiiu oli perekonnanimede paneku ajaks abielus, kuid tema pere sai nimeks KIISA /KISA/. Tiiu suri 68-aastaselt 01.07.1865 keskpäeval Tähtvere mõisapiirkonnas ning maeti 04.07.1865. Surmapõhjus – vanadusnõrkus /Altersschwäche/.

Lapsed:
1) poeg Hans Volmer – vt. nr. 65
2) poeg Juhan Volmer – vt. nr. 66
3) poeg Jüri Volmer – vt. nr. 67

15. Mari (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmre Märdi tütar Mari, Wolmre Merdi t. Marri/, isa Märt – vt. nr. 5, sündis 07.03.1789, suri 57-aastaselt 14.03.1846 Etsaste külas Pangodi mõisapiirkonnas /Spankau/. Surmapõhjus – paistetus /Geschw./. Surmakande järgi oli Tsingo talu perenaine.

Abiellus 04.12.1810 Nõos Voki Tanni poja Jaan-iga /Wokki Tanni p. Jan/ Pangodi mõisapiirkonnast Otepää kihelkonnast. Jaan sündis 29.05.1788 Etsaste külas Pangodi mõisapiirkonnas ning ristiti 01.06.1788, vaderid: Sassi Jaani Jaan, Mõtsa Jaagu poeg Peeter, Voki Lauri naine Kert. Pangodi mõisa 1816. a. revisjoni järgi elas Jaan Tiido /Tiedo/ talus nr. 19 koos abikaasa Mariga. Perekonnanimede panekul 1826. a. said Jaan, Mari ja nende viis last perekonnanimeks TIIDO /TIEDO, kirikuraamatutes TIDO/. Tõenäoliselt oli Tiido ja Tsingo ühe ja sama talu paralleelnimetused, sest pere elas ühes ja samas talus kõikide revisjonide ajal, kuid kirikuraamatutes on käibel nimetus Tsingo /Zingo/. Jaan suri 65-aastaselt 17.04.1854 õhtul ja maeti 22.04.1854. Surmapõhjus – vanadusnõrkus.

Lapsed:
1) tütar Liis Tiido – vt. nr. 68 +
2) poeg Mikk – vt. nr. 69
3) poeg Märt Tiido – vt. nr. 70 +
4) poeg Juhan Tiido – vt. nr. 71
5) poeg Mikk Tiido – vt. nr. 72 +
6) tütar Sohvi Tiido – vt. nr. 73 +
7) tütar Mari Tiido – vt. nr. 74 +
8 ) poeg Margus Tiido – vt. nr. 75
9) tütar Ann Tiido – vt. nr. 76

16. Liis (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmeri Märdi tütar Liisu, Wolmeri Merdi t. Liso/, isa Märt – vt. nr. 5, sündis 30.01.1792, surmaaeg ja – koht ei ole teada. Pärast abikaasa surma 1845. a. siirdus Otepää koguduse personaalraamatu andmetel Tartusse.

Abiellus 12.09.1815 Nõos Kanguse Sandriga /Kangusse Sander/ Pangodi mõisapiirkonnast Otepää kihelkonnast. Sander sündis 25.11.1792 Pangodi mõisapiirkonnas ning ristiti 28.11.1792, vaderid: Pastaku Hansu väimees Sander, Kääni Lauri Jaak, Kuki Tanni Lauri naine Mai. Pangodi mõisa 1816. a. revisjoni järgi oli Sander Kanguse /Kangusse/ talus nr. 20 peremees ning Liis talu perenaine. Perekonnanimede panekul 1826. a. oli pere läinud elama Kriisa tallu nr. 6 ning said perekonnanimeks KANGUS. Sander suri 52-aastaselt 16.07.1845 õhtul ja maeti 19.07.1845. Surmapõhjus – düsenteeria /Ruhr/. Surmameetrika järgi tundub, et tol aastal surid Nõo kihlekonnas paljud inimesed düsenteeriasse.

Lapsed:
1) tütar Ann Kangus – vt. nr. 77
2) poeg Jaan Kangus – vt. nr. 78 +
3) tütar Mari Kangus – vt. nr. 79 +
4) tütar Eeva Kangus – vt. nr. 80
5) tütar Viiu – vt. nr. 81
6) tütar Leenu Kangus – vt. nr. 82

17. Els (Märt3, Margus2, Volmer1), isa Märt – vt. nr. 5, sündis 1793 ja suri nähtavasti enne 1802. Rohkem andmeid tema olemasolu kohta ei ole, kui vaid nimi ja sünniaasta Nõo koguduses personaalraamatus 1802-1819.

18. Juhan VOLMER (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmeri Märdi Juhan, Matu Juhan, Wolmeri Merdi Johann, Mattu Johann, Matto Johann/, isa Märt – vt. nr. 5, sündis 10.03.1796. 1811. a. ja 1816. a. revisjonide ajal elas Volmeri talus, kus tema isa Märt oli peremees. 1826. a. vaherevisjoni ajaks on koos naise ja kahe lapsega läinud peremeheks Matu /Matto/ tallu nr. 17 ning sai perekonnanimeks VOLMER /WOLMER/. Elas samas ka 1834. ja 1850. a. revisjoni ajal. Oma esimese naise surma ajal 1834. a. oli Vana-Nõo mõisa valitseja /Verwalter/. 1846. a. kolmandat korda kihludes oli rentnik /Pächter/. Juhan suri 60-aastaselt 19.03.1856 hommikul Vana-Nõo mõisapiirkonnas ning maeti 25.03.1856. Surmapõhjus – tiisikus /Auszehrung/.

Juhan oli kolm korda abielus.

Esimene abielu sõlmiti Nõos 16.01.1816 Miku Märdi tütre Eeva-ga /Miko Merdi Ewa/ Vana-Nõo mõisapiirkonnast. Eeva sündis 16.03.1797, isa Miku Märt, ka Tiirike Märt /Mikko Mert, Tirike Mert/. Eeva oli perekonnanimede paneku ajaks abielus, kuid tema vanemad ning õde ja vend said perekonnanimeks RÄISA /REISA/. Eeva suri 37-aastaselt 19.05.1834 keskpäeval sünnitusel saadud komplikatsioonide tagajärjel /Wochenbett/ ja maeti 23.05.1834 koos surnud sündinud tütrega.

Teist korda abiellus Juhan 21.07.1834 Nõo kirikus peremehe tütre Ann Räisa-ga /An Reisa/ Unipiha mõisapiirkonnast. Ann sündis 11.08.1816 Unipiha mõisapiirkonnas, isa Juhan Räisa /Johann Reisa, Raisa Joh. p. Johann/, ema Kreet. Ristiti 13.08.1816, vaderid: Räisa Juhani tütar Ann, Miku Jaani naine Liisu, Enno Miku Samul. Ann suri 29-aastaselt 09.02.1846 hommikul Vana-Nõo mõisapiirkonnas ja maeti 17.02.1846. Surmapõhjus – närvipalavik /Nervenfieber/.

Kolmandat korda abiellus Juhan 05.05.1846 Nõo kirikus Ann Hennoch-iga /An Hennoch/ Kiisa /Kisa/ talust Meeri mõisapiirkonnast /Meyershof/ Nõo kihelkonnast. Ann sündis 02.05.1824 Tamsa külas Vana-Nõo mõisapiirkonnas, isa Samul Hennoch /Enno Samul, Sammul Hennoch/, ema Sohvi /Sohwi/. Ann ristiti 05.05.1824, vaderid: Enno Miku tütar Anu, Enno Jaani naine Mari, Enno Märt. Nõo koguduse personaalraamatu järgi läks Ann 1889. a. Tartu Peetri koguduse liikmeks ning pöördus tagasi Nõo kogudusse 1894. a. Ann suri 74-aastaselt 05.01.1899 Vana-Nõo mõisapiirkonnas ja maeti 08.01.1899. Surmapõhjus – marasm ehk jõulangus.

Juhani lapsed esimesest abielust:
1) tütar Ann Volmer – vt. nr. 83
2) poeg Peeter – vt. nr. 84
3) tütar Mari – vt. nr. 85
4) poeg Margus Volmer – vt. nr. 86
5) tütar Kreet Volmer – vt. nr. 87
6) surnult sündinud tütar – vt. nr. 88

Juhani lapsed teisest abielust:
7) poeg Jaan Volmer – vt. nr. 89 +
8 ) tütar Viiu Volmer – vt. nr. 90 +
9) tütar Leena Volmer – vt. nr. 91 +
10) poeg Peeter Volmer – vt. nr. 92

Juhani lapsed kolmandast abielust:
11) poeg Juhan Volmer – vt. nr. 93
12) poeg Margus Volmer – vt. nr. 94
13) tütar Mari Volmer – vt. nr. 95 +
14) poeg Juhan Volmer – vt. nr. 96 +
15) tütar Ann Volmer – vt. nr. 97

19. Margus VOLMER (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmre Märdi Margus, Wolmer Merdi Markus, Markus Wolmer, Margus Wolmer/, isa Märt – vt. nr. 5, sündis 02.09.1797. 1811., 1816. ja 1826. a. revisjonide ajal elas Volmeri talus, kus tema isa oli peremees. 1834. a. oli samas talus peremees. 1850. a. elas endiselt samas talus, kuid peremeheks oli saanud poeg Jaan. Nõo koguduse personaalraamatus on märkus, et Margus oli kohtunik /Richter/ – ilmselt tegutses ta Vana-Nõo vallakohtunikuna. Igatahes on Margus Volmer, vallakohtu kaasistuja /Gemeindegerichts Beysitzender/ “alla kirjutanud” Vana-Nõo mõisa 1834. a. revisjonilehtedele – joonistades sinna püüdlikult kolm kena rasvast risti.  Margus suri 64-aastaselt 13.08.1862 õhtul Vana-Nõo mõisapiirkonnas ja maeti 17.08.1862. Surmapõhjus – sisemised valud /innerl. Schmerzen/.

Margus oli kaks korda abielus.

Esimene abielu sõlmiti 10.11.1818 Nõos Sautri Märdi tütre Mari-ga /Sautri Merdi t. Marri/ Vana-Nõo mõisapiirkonnast. Mari sündis 21.01.1799, isa: Sautri Lauri Märt. Mari oli perekonnanimede paneku ajaks abielus, kuid tema vennad said 1826. a. perekonnanimeks SAUTER. Mari suri 55-aastaselt 24.09.1854 õhtul Vana-Nõo mõisapiirkonnas ja maeti 27.09.1854. Surmapõhjus – koolera /Cholera/. Surmameetrika järgi võib arvata, et 1854. a. levis Nõo kihelkonnas kooleraepideemia.

Margus abiellus teist korda 03.07.1855 Nõo kirikus kellamees Peeter Kellamovi tütre Ann Kellamov-iga /Ann Kellamow/ Vastse-Nõo mõisapiirkonnast. Ann sündis 01.07.1834 ennelõunal Nõo külas Vastse-Nõo mõisapiirkonnas /Neu-Nüggen/ Nõo kihlekonnas, isa kellamees ja peremees Peeter Kellamov /Peter Kellamow/, ema Mari, sünd. Soonvald /Marri Soonwald/. Ann ristiti 08.07.1834, vaderid: mõisa õllepruulija Juhan Koppeli naine Ann, soldatinaine Eeva Katterfeldt, sünd. Krootmann, sulane Juhan Luik. Pärast abikaasa Marguse surmas abiellus Ann 10.03.1863 Juhan Tõnnov-iga. Juhan suri 16.10.1865 ning Ann abiellus 29.01.1867 Jaan Tosso-ga. Ann suri 71-aastaselt 02.12.1905 hommikul Vana-Nõo mõisapiirkonnas ning maeti 06.12.1905. Surmapõhjus – marasm.

Marguse lapsed esimesest abielust:
1) tütar Ann – vt. nr. 98
2) tütar Viiu – vt. nr. 99
3) poeg Juhan Volmer – vt. nr. 100 +
4) poeg Jaan Volmer – vt. nr. 101 +
5) tütar Ann Volmer – vt. nr. 102 +
6) poeg Peeter Volmer – vt. nr. 103 +
7) tütar Leena Volmer – vt. nr. 104
8 ) tütar Viiu Volmer – vt. nr. 105 +
9) poeg Samul Volmer – vt. nr. 106 +

Marguse laps teisest abielust:
10) poeg Margus Volmer – vt. nr. 107

20. Sohvi (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmre Märdi tütar Sohvi, Wolmre Merdi t. Sohwi/, isa Märt – vt. nr. 5, sündis 04.04.1802. Surmaaeg ja -koht ei ole teada, tõenäoliselt suri Tartus.

Abiellus 15.02.1820 Nõos Vana-Kuuste mõisa jäägri Kaspar Tomson-iga /Kaspar Thomson, Kasper Tomsohn, Caspar/. Kaspar sündis umbes 1782. Oli jäägri ja vaba mehena kirjas Kambja kihelkonna Vana-Kuuste mõisa /Alt-Kusthof/ 1816, 1826 ja 1834. a. revisjonide ajal. Vana-Kuuste mõisa 1811. a. revisjonis on kirjas, et ta tuli Vana-Kuustesse Sangaste mõisast /Schoß Sagnitz/ Sangaste kihelkonnast. Sangast mõisa 1811. a. revisjonist selgub, et Kaspar oli toapoiss Sangaste mõisas ja et ta kuulub härra von Liphardtile. Tõenäoliselt polnud ta siiski enam pärisori, sest ta on kirjas „vabade ja sakslaste“ all. Liphardtid olid mõnda aega Vana-Kuuste mõisa omanikud, arvatavasti seetõttu Kaspar Vana-Kuustesse sattuski. Sangaste mõisa 1795. a. revisjonis on samuti kirjas 24-aastane toapoiss Kaspar /Stuben Jung Casber/ ja märkusena juures, et „on minu pärisori“. „Mina“ on Sangaste mõisa rentnik Friedrich von Ermes. Ei ole selge, kust Kaspar tulnud on – 1782. a. revisjonis teda kirjas pole ega pole ka mingeid andmeid tema päritolu kohta. Kaspar suri 08.06.1837 Vana-Kuuste mõisas Kambja kihelkonnas ja maeti 15.06.1837. Surmapõhjus – vesitõbi /Wassersucht/.

Lapsed:
1) tütar Elisabeth Anna Tomson – vt. nr. 108
2) poeg Ottomar Tomson – vt. nr. 109
3) poeg Juhan Tomson – vt. nr. 110
4) poeg Villem Tomson – vt. nr. 111
5) tütar Juliana Caroline Tomson – vt. nr. 112
6) poeg Karl Tomson – vt. nr. 113 +
7) tütar Ann Tomson – vt. nr. 114

21. Mikk (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmeri Märdi poeg Mikk, Wolmeri Merdi p. Mik/, isa Märt – vt. nr. 5, sündis 10.03.1804, suri 5-aastaselt 03.12.1809 Tamsa külas ja maeti 05.12.1809.

22. Samul (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmeri Märdi poeg Samul, Wolmeri Merdi p. Sammul/, isa Märt, ema Liis – vt. nr. 5, sündis 02.03.1806 Tamsa külas, ristiti 04.03.1806, vaderid: Enno Miku poeg Samul, Enno Hansu poeg Samul, Enno Miku naine Liisu. Suri 3-aastasena 20.12.1809 Tamsa külas ja maeti 23.12.1809.

23. Ann (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmeri Märdi tütar Ann, Wolmeri Merdi t. Ann/, isa Märt, ema Liis – vt. nr. 5, sündis 14.08.1808 Tamsa külas, ristiti 16.08.1808, vaderid: Enno Märdi tütar Ann, Kenepi Juhani naine Mari, Aadu Hans. Suri 1-aastasena 27.12.1809 Tamsa külas ja maeti 29.12.1809.

24. Jaan (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmre Märdi Jaan, Wolmre Merdi Jaan, Jan/, isa Märt, ema Liis – vt. nr. 5, sündis 10.11.1810 Tamsa külas, ristiti 13.11.1810, vaderid: Külle Peeter, Rätsepa Jaan, Tapatsi Jaani naine Ann. Suri 6-aastasena 30.04.1817 Tamsa külas ja maeti 03.05.1817.

25. Ann (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmre Märdi tütar Ann, Wolmre Märdi t. Ann/, isa Märt, ema Liis – vt. nr. 5, sündis 14.03.1813 Tamsa külas, ristiti 16.03.1814, vaderid: Enno Samueli naine Mari, Tiirike Jaagupi tütar Mai, Vadi Margus. Suri 1-aastasena 18.08.1814 Tamsa külas ja maeti 20.08.1814.

26. Viiu VOLMER (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmeri Märdi Viiu, Wolmeri Merdi Wijo/, isa Märt, ema Liis – vt. nr. 5, sündis 03.03.1816 Tamsa külas, ristiti 05.03.1816, vaderid: Kooli Mihkli naine Viiu, Tiirike Märdi naine Tiiu, Enno Juhani poeg Jaan. Leeris käis sügisel 1833. Viiu suri 65-aastaselt 10.11.1881 hommikul Luke mõisapiirkonnas ja maeti 15.11.1881. Surmapõhjus – halvatus /Lähmung/.

Abiellus 10.10.1834 Nõo kirikus Jaan Villemson-iga /Jaan Willemson, Ando Karli Jaan/ Luke külast Luke mõisapiirkonnast /Lugden/ Nõo kihelkonnast. Jaan sündis 04.08.1813 Luke külas, isa – Andu Jaani vend Kaarel, ema – Anu. Ristiti 07.08.1813, vaderid: Andu Jaan, Laane Jüri Mihkel, Luiga Tõnise tütar Mari. 1816. a. revisjoni ajal elas Andu talus nr. 8, kus tema isa Kaarel oli saanud oma surnud venna Jaani asemel peremeheks. 1826. a. vaherevisjoni ajal sai perekonnanimeks VILLEMSON /WILLEMSON/. Elas samas talus ka 1834., 1850. ja 1858. a. revisjonide ajal. Jaan oli talu peremees. Suri 63-aastasena 30.01.1877 õhtul Luke mõisapiirkonnas ja maeti 02.02.1877. Surmakandes teda nimetatud peremehe isaks /Wths Vater/. Surmapõhjus – vanadusnõrkus /Altersschwäche/.

Lapsed:
1) tütar Ann Villemson – vt. nr. 115 +
2) poeg Karl Villemson – vt. nr. 116
3) tütar Liisu Villemson – vt. nr. 117 +
4) tütar Mari Villemson – vt. nr. 118 +
5) tütar Leena Villemson – vt. nr. 119
6) poeg Juhan Villemson – vt. nr. 120
7) poeg Margus Villemson – vt. nr. 121 +
8 ) poeg Peeter Villemson – vt. nr. 122
9) poeg Otto Villemson – vt. nr. 123 +
10) tütar Leena Villemson – vt. nr. 124

27. Leena (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmre Marguse Märdi tütar Leena, Wolmre M. Merdi t. Lena/, isa Märt, ema Liis – vt. nr. 5, sündis 14.04.1818 Tamsa külas, ristiti 16.04.1818, vaderid: Soone Marguse naine Mari, Enno Samuli naine Mari, Volmre Juhani Peeter. Suri pooleaastasena 19.12.1818 Tamsa külas ja maeti 22.12.1818.

28. Jüri VOLMER (Märt3, Margus2, Volmer1), /Jürri Wolmer/, isa Märt, ema Anu – vt. nr. 5, sündis 19.10.1822 Tamsa külas, ristiti 22.10.1822, vaderid: Sepa Jüri, Kanguse Sander, Ignatsi Peebu Anu. Leeris käis 1840. Suri 20-aastaselt 13.07.1843 keskpäeval – uppus Elva jõkke – ja maeti 17.07.1843 sillakohtult 14.07 saadud loaga. Surmakandes on märgitud sulaseks /Knecht/.

29. Jaan (Märt3, Margus2, Volmer1), /Volmre Märdi Jaan, Wolmre Merdi Jaan/, isa Märt, ema Anu – vt. nr. 5, sündis 04.09.1824 Tamsa külas, ristiti 07.09.1824, vaderid: Lemminge Jaan, Külle Juhani naine Ann, Kooli Mihkel. Suri 2-nädalaselt 24.09.1824 Tamsa külas ja maeti 28.09.1824.

30. Mari VOLMER (Märt3, Margus2, Volmer1), /Marri Wolmer/, isa Märt, ema Anu – vt. nr. 5, sündis 14.10.1825 Tamsa külas, ristiti 18.10.1825, vaderid: Pauri Samuli naine Mari, Lajuse Aadu tütar Liisu, Naanu Kaarle Jaan. Leeritati 29.11.1842 Nõos. Suri 18-aastaselt 29.08.1844 hommikul Vana-Nõo mõisapiirkonnas ja maeti 01.09.1844. Surmapõhjus – närvipalavik /Nervenfieber/. Surmakandes on märgitud tüdrukuks /Magd/.

31. Samul VOLMER (Märt3, Margus2, Volmer1), /Sammul Wolmer, Samuel Wolmer/, isa Märt, ema Anu – vt. nr. 5, sündis 22.01.1830 Tamsa külas, ristiti 26.01.1830, vaderid: Pauri Jaani Samul, Koora Märt, Olli Jaagupi naine Liisu. Leeris käis 1848. Siirdus Nõo koguduse personaalraamatu andmetel 1861. a. Otepää kogudusse, kuid pole sealt leitav. Otepää kogudusest on saadetud 1864. a. kirikutäht Tartu Maarja maakogudusse, mille liige Samul koos perega ilmselt edaspidi oli. Samul suri 20.11.1898 Ropka mõisapiirkonnas /Ropkoy/ Tartu-Maarja kihelkonnas. Surmapõhjus ei ole teada, surmakandes on kirjas vaid, et leiti surnult. Maeti 08.11.1898.

Abiellus 04.12.1855 kodus Liisu Tavid-iga /Liso Tawid/ Vana-Nõo mõisapiirkonnast. Liisu sündis 22.11.1825 Tamsa külas, isa Peep Tavid /Peep Tawid, Tanno Jakobi Peep/, ema Mari /Marri/. Ristiti 27.11.1825, vaderid: Pehnemä Marguse naine Liisu, Soone Jüri naine Viiu, Kenepi Andrese Jaan. Leeris käis 1841. Enne abiellumist sündis 01.09.1854 Liisul vallaslaps Leena. Liisu suri 20.08.1895 Tammel Tartu-Maarja kihelkonnas, maeti 25.08.1895. Surmapõhjus – vanadusnõrkus.

Lapsed:
1) poeg Jaan Volmer – vt. nr. 125
2) poeg Peeter Volmer – vt. nr. 126
3) poeg Jaan Volmer – vt. nr. 127
4) poeg Karl Volmer – vt. nr. 128
5) poeg Juhan Volmer – vt. nr. 129 +
7) tütar Ann Volmer – vt. nr. 130

32. Mari (Ann3, Margus2, Volmer1), /Masuri Jaani tütar Mari, Masuri Jago Jani t. Marri/, isa Jaan, ema Ann – vt. nr. 5, sündis 14.05.1814 Tamsa külas, ristiti 16.05.1814, vaderid: Püssa Juhani naine Mari, Saare (?) Jaani naine Ann, Lajuse Peetsu poeg Juhan. Suri 2-aastaselt 02.07.1816 Tamsa külas, maeti 04.07.1816.

Jätkub…

4 kommentaari postitusele “Vana-Nõo Volmerid”

 1. Aivar Rebase kirjutas:

  Huvitav, minu vanavanaema nimi oli Ann Volmer ja abielus oli ta Aleksander Volmeriga, kes on maetud Nõo surnuaiale. Hauakohta täpselt ei mäleta, käisin seal oma vanaemaga. Üks aga on kindel – Nõo kandist olid nad pärit küll.

 2. Katrin kirjutas:

  Tere!
  Aitäh info eest! Ma ei oska seda Aleksandrit veel kuhugi “paika panna”, aga Nõo kandi Volmerid peaksid olema samade juurtega küll. Kõigi järglaste väljapeilimine võtab mul arvatavasti veel tükk aega, aga küllap jõuan millalgi ka niikaugele :)

 3. Aivar Rebase kirjutas:

  No nii .Neli aastat hiljem nägin Teie kirja.Vot selle Aleksandri kohta,pole midagi selgunud.

  Aivar

 4. Mari-Liis kirjutas:

  Siin nimetamist leidnud Mari Tiido (nr 74) on minu esiema, täpsemalt ema ema ema isa ema. No peaaegu emaliinis otsene esiema :) Kahjuks pole siin lehel vist temast pikemalt kirjutatud. Aga huvitav leid sellegipoolest.

Kirjuta vastus